Καλώδια SΡO2

Καλώδια SPO2 όλων των τύπων

Διαθέτουμε προεκτάσεις, αισθητήρες και ενιαία καλώδια SPO2 για όλων των τύπων μόνιτορ ή οξυμέτρων.