Κεντρικό σταθμός

Category:

Κεντρικός Σταθμός

  • Συνεχής παρακολούθηση πολλών κλινών μαζί χρησιμοποιώντας το δίκτυο του τμήματος
  • Δυνατότητα χρήσης ασύρματου δικτύου
  • Αμφίδρομος έλεγχος παρακλίνιων μόνιτορ
  • Υποστήριξη 14 γλωσσών
  • Πιστοποίηση CE
  • Υποστήριξη σύνδεσης HIS/EMR στέλνοντας μηνύματα HL7